Yleinen

Myötätunto opiskeluhyvinvoinnin edistäjänä korkeakoulussa – käytäntöjen yhteiskehittämistä kumppanuuden avulla


“Kokemus myötätuntomentorointiin osallistumisesta oli tärkeä. Opiskelun ja muun elämän ollessa haastavaa oli paikka, jossa kohdattiin aina myötätuntoisesti ja pääsi harjoittelemaan tätä itsekin.” 

Näin kuvaa kokemustaan eräs myötätuntomentorointiin viime keväällä osallistunut opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Hän ei ole kokemuksensa kanssa yksin, sillä moni muukin toiminnassa mukana ollut Jamkin opiskelija kertoi myötätuntomentoroinnin paitsi lisänneen ymmärrystä myötätunnosta myös vahvistaneen valmiuksia sen osoittamiseen niin toisia kuin itseäkin kohtaan.  

Tässä kirjoituksessa kerrotaan myötätuntomentoroinnin pilotointiprosessista Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, jota on toteutettu tiiviissä kumppanuudessa Jamkin ja Nyyti ry:n kesken kuluvana vuonna 2023. Jutussa valotetaan pilotoinnin taustaa ja toteutusta sekä ennen kaikkea siitä kertyneitä kokemuksia, vaikutuksia, oppeja ja oivalluksia.

Miksi myötätuntoa tarvitaan korkeakouluissa? 

Korkeakouluopiskelijat ovat laaja ja moninainen ryhmä, joista valtaosa voi hyvin ja nauttii opinnoista. On kuitenkin kasvava joukko opiskelijoita, joiden opiskeluarkea varjostaa kuormittuneisuuden ja ulkopuolisuuden kokemukset.  

Tutkimusten mukaan psyykkisiä vaikeuksia kokee yli puolet korkeakouluopiskelijoista, ja mielenterveysongelmat ovat yleisin opintokykyä heikentävä terveysongelma. Joka neljäs opiskelija kokee usein tai jatkuvasti yksinäisyyttä ja lähes kolmannes ei tunne kuuluvansa mihinkään opintoihinsa liittyvään ryhmään tai yhteisöön. Nämä hyvinvointivajeet ovat syventyneet läpi 2000-luvun, eikä viimeaikainen koronarajoitusten purkukaan vaikuta heikentäneen ko. kehityskulkua. (KOTT 2021, Opiskelijabarometri 2022, Yksinäisyysbarometri 2023.)  

Edellä mainitut haasteet on huomattu käytännössä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Esimerkiksi keväällä 2023 tehty opinnäytetyö hyvinvointiyksikön opiskelijoiden toiminnallisesta tasapainosta toi vahvasti esille, että myös Jamkin opiskelijat kokevat runsaasti stressiä, ahdistuneisuutta ja uupumusta (Kärkkäinen 2023). 

Myötätunto on vastalääkettä yksinäisyyteen ja kuormittuneisuuteen. Tiedetään, että myötätunnon harjaannuttaminen lisää positiivisia tunteita, merkityksellisyyden kokemusta ja jopa kognitiivista kyvykkyyttä sekä ehkäisee ahdistusta ja masennusta. Myötätunto edistää myös hyviä sosiaalisia suhteita sekä luottamusta kanssaihmisiin. Saadessaan auttaa toisiaan, ihmiset kokevat tutkitusti suurempaa onnellisuutta, tyytyväisyyttä sekä parempaa terveyttä – ja tämä pätee myös korkeakoulukontekstissa. Myötätunnon edistämisestä onkin saatu lupaavia tuloksia niin ikään korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. (mm. Pessi, Martela ja Paakkanen 2017, Forssell ja Heimonen 2021.)

Myötätuntomentoroinnista hyvinvointia 

Myötätuntomentorointi on ryhmätoimintaa, jossa korostuu vertaisuus, vuorovaikutteisuus ja yhdessä oppiminen. Ryhmissä keskustellaan myötätuntoon ja itsemyötätuntoon liittyvistä aiheista, tehdään aihepiiriin liittyviä harjoituksia sekä tutustutaan toisten ryhmäläisten kanssa. Ryhmät ovat lempeitä, rauhallisia sekä energisoivia kohtaamisen ja myötätuntotaitojen vahvistamisen paikkoja. 

Myötätuntoryhmiä luotsaavat myötätuntomentorit eli kanssaopiskelijat, jotka ovat saaneet perehdytyksen toimia ryhmien vertaisohjaajina. Myötätuntomentorit toimivat pareittain, ja huolehtivat ryhmän fasilitoinnista sekä keskustelun ja harjoitteiden ohjaamisesta. Mentorien lisäksi ryhmän jäsenet tukevat toistensa oppimista. Keskiössä on yhteinen keskustelu ja vertaisilta saatava tuki. Ryhmät kokoontuvat keskimäärin kuusi kertaa ja ryhmäkoko vaihtelee 5 –10 hengen välillä.  

Myötätuntomentoroinnin toimintamalli on kehitetty Nyyti ry:ssä, osana Myötätuntoa korkeakouluihin -hanketta (2019 – 2022). Hankkeessa myötätuntomentorointia pilotoitiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa erinomaisin tuloksin. Hankkeen päätyttyä toiminta on integroitunut osaksi Nyytin jatkuvaa toimintaa, ja myötätuntomentorointia toteutetaan nykyään tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa, ns. kumppanuusprojekteina.

Kumppanuustoiminnassa Nyyti tukee korkeakouluja myötätuntomentoroinnin käyttöön ottamisessa ja juurruttamisessa opiskeluyhteisöön. Nyyti kulkee oppilaitoksen rinnalla koko pilotoinnin kaaren aina suunnittelusta toiminnan toteuttamisen kautta arviointiin saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. henkilöstön konsultointia ja sparrausta toiminnan organisoinnissa, monipuolista tukimateriaalia sekä apua mentorien perehdyttämiseen ja ohjaukseen tehtävässään.  

Kumppanuusprojektit ovat herättäneet ilahduttavasti kiinnostusta. Nyytin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyö käynnistyi tammikuussa 2023. Jamkin ohella toimintaa pilotoidaan tällä hetkellä kumppanuudessa mm. Hämeen ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston ja Aalto yliopiston kanssa. Nyyti myös koordinoi verkostotoimintaa näille myötätuntomentorointia järjestäville tahoille, joka mahdollista keskinäisen kokemusten jaon, yhteiskehittämisen ja -oppimisen yli korkeakoulurajojen. 

Kaikkinensa myötätuntomentorointi tarjoaa korkeakouluille myötätuntoisempaa toimintakulttuuria ja yhteisöllisyyttä vahvistavan sekä opiskelijoiden hyvinvointia tukevan toimintamallin. Toimintaan osallistuville opiskelijoille myötätuntomentorointi luo mahdollisuuden kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitoja, vaikuttaa myönteisesti omaan hyvinvointiin ja ympäröivään opiskeluyhteisöön sekä vahvistaa samalla työelämävalmiuksia ja suorittaa opintopisteitä tai vaikkapa opintoihin kuuluvan harjoittelujakson. 

Myötätuntomentorointia Jamkissa hyvin tuloksin  

Keväällä 2022 Jamkin henkilökuntaa osallistui Nyytin järjestämään korkeakoulutoimijoille suunnattuun myötätuntomentoroinnin starttikoulutukseen. Koulutuksen innoittamana myötätuntomentorointia päätettiin pilotoida yhtenä opiskelijoiden tukemisen keinona Jamkin Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -hankkeessa. Vuodenvaihteessa 2022 – 2023 rekrytoitiin myötätuntomentoreiksi asiasta kiinnostuneita sosiaali- ja terveysalan sekä pedagogisten alojen opiskelijoista. Mukaan ilmoittautui kaikkiaan 13 opiskelijaa, jotka perehdytettiin myötätuntomentorin tehtävään keväällä 2023.  

Myötätuntomentoreista 8 ohjasi myötätuntoryhmiä toisille Jamkin opiskelijoille keväällä ja loput heistä toimivat mentoreina syksyllä 2023. Ryhmiä ohjattiin 2-3 mentorin tiimeinä, joten keväällä toteutettiin yhteensä 3 myötätuntoryhmää. Ryhmiä markkinoitiin ohjaustoimijoiden ja opiskelijaintran kautta ja niihin osallistui (mentoreiden lisäksi) lopulta 13 opiskelijaa. Kukin ryhmä tapasi kevätkauden aikana kuusi kertaa, osa tapasi kasvokkain ja osa etänä. Lisäksi yksi ryhmistä toteutettiin englanninkielisenä. 

Mentoreiden oppimis- ja ohjausprosessia tuettiin järjestämällä heille Jamkin ja Nyytin toimesta perehdytyskoulutus (3 x 3 h). Lisäksi mentoreille järjestettiin ryhmäprosessin keskivaiheilla ja lopussa työnohjauksellinen yhteistapaaminen heidän kokemustensa kuulemiseksi ja työskentelyn tukemiseksi.  

Sekä myötätuntomentoreiden että ryhmiin osallistuneiden kokemukset toiminnasta olivat todella positiivisia. Palautekyselyyn vastanneet myötätuntomentorit (n=5) sekä ryhmäläiset (n=5) kokivat tietoisuutensa myötätunnon merkityksestä lisääntyneen. Myös taidot ja osaaminen myötätunnon tukemisessa vahvistuivat. Lisäksi itseen suhtautuminen oli myönteisempää ja yhteenkuuluvuus toisten kanssa oli lisääntynyt toteutusten jälkeen. Myötätuntomentorina toimineiden kokemukset olivat jopa hieman positiivisempia kuin ryhmiin osallistuneiden. Tämä onkin ymmärrettävää, sillä mentoreiden prosessi oli pidempi heidän osallistuessa aluksi perehdytykseen ja sen jälkeen soveltaessa jo kertynyttä osaamistaan myötätuntoryhmien ohjaamiseen ja ryhmäläisten tukemiseen.  

“Näin myötätuntomentorin näkökulmasta oli hienoa, kuinka tässä toteutui kaksi ryhmäprosessia samanaikaisesti. Oman ohjattavan ryhmämme kanssa sekä vähintäänkin yhtä tärkeänä koen vertaismentorien koulutuksessa ja muissa tapaamisissa muodostuneen mentoriryhmän ja sen kehityskaaren. Oli ilo olla molemmissa mukana!” (mentori) 

Myötätuntomentorit kokivat, että toiminta soveltuu hyvin heidän opintoihinsa ja ryhmän ohjaamisen kokemus koettiin onnistuneena ja omaa osaamista lisänneenä kokemuksena. Niin ikään ryhmäläiset antoivat myönteistä palautetta osallistumisen sopivuudesta valinnaisiin opintoihin. Ylipäätään ryhmäprosessit koettiin antoisiksi ja osa jopa totesi, että kokemus oli ollut antoisampi kuin oli osannut etukäteen kuvitellakaan.  

“Myötätuntomentorointikoulutus oli antoisa ja positiivinen kokemus. Opin paljon uutta. Pääsin osallistumaan harjoitteisiin sallivassa ilmapiirissä.” (mentori) 

Keskustelu ja kohtaaminen toisten kanssa sekä myötätuntotaitojen merkitys koettiin tärkeäksi. Osallistujat halusivat suositella osallistumista myös muille opiskelijoille. Osa jopa koki, että toimintaa tulisi järjestää kaikille opiskelijoille. Palautteissa tuotiin esille, että toiminnan nimeä kannattaisi miettiä jatkoa ajatellen, jotta toiminnasta kiinnostuisivat useammatkin opiskelijat. Jatkoon toivottiin ryhmien tueksi selkeämpää struktuuria, kuten työtilaa Moodlessa, josta löytyisi kaikki toiminnan kannalta oleellinen informaatio ja tukimateriaali.  

“It has been beautiful honestly. I always looked forward to the next meeting. I appreciate the fact that it was indeed a safe place and we had the liberty to share as much or as little as we wanted.” (ryhmäläinen) 

Myötätuntomentorointi osana opintoja Jamkissa 

Myötätuntomentoroinnin pilotoinnin lähtökohtana Jamkissa oli toiminnan integroiminen osaksi korkeakoulun opetustarjontaa, minkä koettiin lisäävän opiskelijoiden sitoutumista toimintaan sekä edesauttavan toimintamallin juurtumista osaksi Jamkin koulutusrakenteita. Opinnollistamisen varmistamiseksi kunkin mentorin kanssa tehtiin yksilöllinen suunnitelma. Osallistuminen mahdollistui mukana olleille mentoreille mm. osana harjoittelua, valinnaisia opintoja, ryhmän ohjaukseen liittyviä opintoja tai projektiopintoja.    

Myös myötätuntoryhmäläisille tarjottiin mahdollisuutta opinnollistaa osallistumisensa valinnaisiin opintoihin ja osa olikin halukkaita tarttumaan tähän mahdollisuuteen. Ryhmään osallistumisen ohella he sovelsivat havaintojaan myötätunnosta omaan arkeensa, tutustuivat aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja tekivät reflektiotehtävän havainnoistaan ryhmässä ja omassa arjessa.  

Lisäksi myötätuntomentoreiden kokemuksista osana ammatillista kasvua on tulossa Jamkin  opinnäytetyö ja osallistujien kokemuksia tullaan tarkastelemaan Jyväskylän yliopiston pro gradu-tutkielmassa. Lisäksi Jamkin monialainen opiskelijaryhmä työskentelee tällä hetkellä myötätuntomentoroinnin toimeksiannon parissa projektiopinnoissa, joissa heidän tehtävänään on kehittää ryhmien markkinointia ja viestintää opiskelijanäkökulmasta. Aiheen pariin on siis saatu vuoden aikana osallistettua suuri määrä opiskelijoita eri rooleissa.  

Syksyllä 2023 haluttiin vahvistaa opinnollistamisen roolia ja toiminnan tavoittavuutta entisestään, ja kokeiltiin opiskelijoiden kiinnostusta osallistua myötätuntoryhmään osana valinnaista opiskelijoiden hyvinvointiin kohdentuvaa opintojaksoa. Ilmoittautumisaikana mukaan ilmoittautui peräti 28 opiskelijaa. Syksyn myötätuntoryhmät toteutuvat loka-marraskuun aikana ja ryhmiä ohjaavat loput keväällä koulutetuista myötätuntomentoreista. Eniten opiskelijoita näyttää kiinnostavan etäryhmään osallistuminen ja ilta-ajat ovat olleet toimivimpia ratkaisuja, kun halutaan tavoittaa laajasti eri koulutusalojen ja koulutusmuotojen opiskelijoita.  

Yhteiskehittäminen voimavarana sekä visioita tulevaan 

Kumppanuusprojekti on tarjonnut Jamkille hienon mahdollisuuden pilotoida myötätuntomentorointia tuetusti. Nyytiltä saatu vahva kokemus aiheesta, henkilöstön perehdytys sekä valmiit tukimateriaalit auttoivat nopeasti alkuun käytännön toimissa. Mentoreiden kouluttaminen sekä kehittämisideoiden tunnistaminen on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Jamkin ja Nyytin kesken. Kumppanuusprojektin puitteissa tehty yhteistyö on ollut antoisaa, sujuvaa ja resurssitehokasta. Lisäksi se on mahdollistanut asioiden tarkastelun eri näkökulmista sekä aidon yhdessä oppimisen ja kehittämisen läpi kumppanuusprosessin.  

Kumppanuustoiminnan ohessa Jamkille on kirkastunut ja selkiintynyt entisestään Nyytin rooli laajemminkin korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa ja opiskelijoiden parissa toimivien osaamisen vahvistamisessa. Yhteistyöstä on myös virinnyt uusia ideoita tulevalle kehittämiselle ja yhdessä tekemiselle.  

Nyytille kumppanuustoimina luo erinomaisen mahdollisuuden myötätuntomentoroinnin skaalaamiseen ja juurruttamiseen laajalti suomalaiseen korkeakoulukenttään. Toimimalla tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa voidaan ko. toimintaa integroida aidosti osaksi korkeakoulujen prosesseja rakenteita ja näin edistää laajamittaisesti myötätuntoisen toimintakulttuurin levittymistä korkeakouluihin kautta Suomen. Samalla Nyyti pääsee seuraamaan lähietäisyydeltä opiskeluyhteisöjen toimintaa, ja saamaan siten tärkeää ja arvokasta sovellustietoa hyödynnettäväksi omassa kehittämistoiminnassaan.   

Jamkissa työstetään tällä hetkellä uutta opetussuunnitelmaa. Kumppanuusprojektin myönteisten kokemusten ja opiskelijapalautteiden perusteella tavoitteena on toteuttaa myötätuntoryhmiä Jamkissa jatkossakin osana valinnaisia opintoja. Vaikuttaa vahvasti siltä, että osallistujien rekrytointi myötätuntoryhmiin, kuten muihinkin opiskeluhyvinvointia tukeviin toimintoihin, on helpompaa, kun ne sisällytetään osaksi opintoja. Myös opiskelijoiden sitoutuminen ja motivoituminen ko. toimintaan on parempaa silloin, kun kyseessä on samalla omien opintojen edistäminen.  

Jatkon kannalta Jamkissa koetaan myös tarvetta mahdollistaa suomenkielisten toteutusten rinnalla englanninkieliset ryhmät ja opintojaksot, sillä englanninkielisiä opiskelijoita on merkittävä määrä korkeakouluopiskelijoista. Tämä vaatisi jatkossa myös englanninkielisiä mentorikoulutuksia. Tällaista toteutuksesta tullaan saamaan arvokasta kokemus- ja sovellustietoa aivan lähiaikoina, kun Aalto yliopistossa pilotoidaan englanninkielistä mentorikoulutusta ja myötätuntoryhmiä kumppanuudessa Nyytin kanssa.  

Myötätuntomentoroinnin jatkuvuuden mahdollistamiseksi selvitellään Jamkissa myös yhteistyömahdollisuuksia eri korkeakoulujen kesken mahdollisten yhteisten toteutusten osalta. Yhteistyö Nyytin ja Jamkin kesken jatkuu varmasti edelleenkin muun muassa verkostoyhteistyön, yhteiskehittämisen ja mentorien perehdyttämisen tiimoilta.    

Nyyti haluaa olla jatkossakin mahdollistamassa myötätuntomentoroinnin leviämistä ja juurtumista korkeakoulukontekstiin. Kumppanuustoimintaan halutaan panostaa ja sitä kehittää edelleen, mm. vahvistamalla verkostomaista toimintaa myötätuntomentorointia toteuttavien korkeakoulujen kesken, kehittämällä ja skaalaamalla myötätuntomentorien perehdytys- ja tukiprosessia sekä luomalla verkkoalusta ja -yhteisö tukemaan materiaalien, kokemusten ja hyvien käytänteiden keskinäistä jakamista toimintaa toteuttavien kesken, yli korkeakoulurajojen. Aito kumppanuus ja yhdessä tekeminen on arvokas voimavara, ja sitä kannattaa vaalia! 

Lähteet:  

Forssell ja Heimonen 2021. Myötätuntomentorointi – opas korkeakouluopiskelijoiden vertaisryhmätoimintaan. Nyyti ry.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus 2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Kärkkäinen, S. 2023. Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia arjen toiminnallisesta tasapainosta. Opinnäytetyö AMK. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Opiskelijabarometri 2022. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö – Otus ry. 

Pessi, Martela ja Paakkanen 2017. Myötätunnon mullistava voima. PS-kustannus. 

Yksinäisyysbarometri 2023. Suomen punainen risti. Taloustutkimus.  


Mikäli kiinnostuit aihepiiristä, voit tutustu sivuillamme lähemmin myötätuntomentorointiin ja kumppanuustoimintaan sekä hakea mukaan myötätuntomentoroinnin kumppanuusprojektiin. Haku on parhaillaan käynnissä, aina 30.11.2023 saakka.

Maaret Rutanen ja Leena Tuuttila


Maaret Rutanen toimii lehtorina Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sekä Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -hankkeessa huolehtien mm. myötätuntomentoroinnin pilotoinnista Jamkissa. Leena Tuuttila toimii asiantuntijana Nyyti ry:ssä vastaten mm. vertaismentoroinnin toimintamalleista ja niihin liittyvästä kumppanuustoiminnasta korkeakoulujen, kuten Jamkin, kanssa.

Avainsanat: ,