Hyppää sisältöön

MiehenTila – vertaistukea mielen haasteisiin

MiehenTila on korkeakouluissa opiskelevien nuorten miesten (18-29v) mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen keskittyvä hanke. Hanke tarjoaa mahdollisuuden miesten väliseen matalan kynnyksen vertaistukeen sekä omaehtoiseen työskentelyyn. Toiminta on maksutonta ja omien tietojen kertominen on vapaaehtoista.

Ilmoittaudu mukaan!

Tausta

Hanketta varten kartoitettiin nuorten miesten kokemuksia mielenterveydestä, avun hakemisesta ja jaksamista heikentävistä haasteista. Kartoituksen (n= 991) perusteella keskeisiksi esteiksi avun hakemiselle nähtiin siihen liitettävä häpeä, ajatus siitä, etteivät omat ongelmat ole riittävän vakavia sekä koetut vaatimukset yksinpärjäämisestä. Merkittävimmiksi mielenterveyttä heikentäviksi tekijöiksi puolestaan koettiin yksinäisyys, suoriutumispaineet sekä itseluottamuksen puute.

Kyselyn perusteella miesten mielenterveyteen kiinnitetään huomiota vasta, kun ongelmat ovat jo kasvaneet isoiksi, apua on vaikea hakea eikä sitä ole tarjolla riittävän matalalla kynnyksellä. Miesten mielenterveydestä puhutaan liian vähän ja yksinpärjäämisen kulttuuri on vahvaa. Omista tunteista ei myöskään ole aina helppo puhua tai kysyä toiselta.

Hankkeen tavoitteet

Mieheydessä on kuitenkin valtavasti voimavaroja. Vertaistuen avulla hankkeessa pyritään vahvistamaan osallistujien yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä osallisuuden kokemusta, ja siten vähentämään yksinpärjäämisen tarvetta. Vertaistuen avulla pyritään tukemaan sekä lisäämään osallistujien hyvinvointia että löytämään ratkaisuja koettuihin haasteisiin. Hankkeen toivotaan vähentävän avun hakemiseen liitettävää häpeää ja helpottavan avun hakemista jatkossa.

Vertaistukiryhmät

Toteutus

Verkossa Zoom ryhmävideopuheluna toteutettavat suljetut pienryhmät (max. 6 henk.) mahdollistavat valtakunnallisen osallistumisen. Hankkeen asiantuntija ohjaa ja fasilitoi ryhmissä käytävää keskustelua. Syksyllä 2022 ryhmiä toteutetaan 5 kappaletta. Vuosina 2023-2024 noin 8-10 kpl ja koko hankkeen aikana 25-30 kappaletta.

Osallistuminen

Ryhmiin voi osallistua tietokoneella tai puhelimella. Osallistujia pyydetään pitämään kamera päällä ryhmän ajan. Mikrofoni on hyvä pitää suljettuna toisten puhuessa. Ryhmään liitytään sähköpostitse toimitetun linkin kautta. Liity ryhmään hyvissä ajoin, viimeistään 5 min. ennen ryhmän alkua. Osallistujat sitoutuvat noudattamaan turvallisen tilan periaatteita, joihin voi tutusta tarkemmin täältä.

Luottamuksellisuus

Ryhmissä käytävät keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja osallistumalla ryhmän jäsenet sitoutuvat noudattamaan ryhmän sääntöjä. Kaikki osallistujat ovat keskenään tasavertaisia ja -arvoisia. Jokaisen ajatukset ja tunteet ovat tärkeitä. Luottamuksen ja osallisuuden kokemusten syntymiseksi osallistujia rohkaistaan jakamaan omia ajatuksiaan sekä tunteitaan.

Osallistujat päättävät kuitenkin itse, mitä itsestään kertovat. Halutessaan osallistujat voivat esiintyä nimimerkillä.

Omaehtoinen työskentely

Hankkeen aikana tuotetaan vertaistukiryhmistä saatujen kokemusten ja datan pohjalle rakennettu itseaputyökalu, jota on mahdollista hyödyntää itsenäisesti omaa hyvinvointia edistävän työskentelyn tukena. Ensimmäinen versio työkalusta julkaistaan vuoden 2023 lopulla.

Lisätietoa

Samuli Hietala

Hankepäällikkö

050 585 5436

samuli.hietala@nyyti.fi

Atte Rimppi

Asiantuntija

050 476 0627

atte.rimppi@nyyti.fi