Hyppää sisältöön

Tietosuoja

Alla kerrotut tietosuojakäytänteet koskevat nyyti.fi, apuayksinaisyyteen.fi sekä miestenmielenterveys.fi -verkkosivustoja sekä kaikkia Nyyti ry:n toimintoja ja käytössä olevia sovelluksia.

Henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn suhtaudutaan Nyyti ry:ssä vakavasti. Tähän kuuluu tietojen oikeudenmukainen, läpinäkyvä käsittely sekä tietosuojan periaatteiden tunnustaminen ja noudattaminen. Rekisteröidyn oikeuksia kunnioitetaan ja tietoja käsitellään vain laillisin perustein ja siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä Nyyti ry:n toiminnan ja tehtävien hoitamiseksi.

Nyyti ry noudattaa kaikkea tietosuojasääntelyä, mukaan lukien Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Henkilötietojen käsittely tehdään läpinäkyväksi siten, että rekisteröidyillä on mahdollisuus saada tietoa heitä koskevan tiedon käsittelystä Nyyti ry:ssä.  Läpinäkyvyys vaatii myös, että henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä dokumenteista on tarvittaessa mahdollista esittää päätökset, valinnat ja toteutukset perusteluineen.

Nyyti ry:n henkilötietojen käsittelyn suojaustarpeet ja -menetelmät valitaan riskiarvioinnin perusteella. Tällöin riskejä arvioidaan sekä toiminnan tarpeiden, että myös rekisteröityjen henkilöiden ja heistä tallennettujen tietojen kannalta.

Nyyti ry ostaa palveluja ulkopuoliselta yritykseltä. Nyyti ry:n sopimuskumppanin käsitellessä henkilötietoja Nyyti ry:n lukuun, Nyyti ry huolehtii myös siitä, että sopimuskumppani käsittelee tietoja samoin periaattein kuin Nyyti ry.  Eri henkilörekisterien tietosuojaselosteissa on yksilöity ne sopimuskumppanit, jotka käsittelevät ko. rekisterin tietosisältöä.

Henkilötietojen väärinkäyttöön tai niihin kohdistuvaan uhkaan liittyvät tapaukset tutkitaan, ja niistä raportoidaan ja tiedotetaan tapauksen vakavuuden vaatimalla tavalla.

Käsiteltävät henkilötiedot

Nyytin eri toiminnoissa voidaan kerätä ja käsitellä erilaisia henkilötietoja.

Kerättäviin henkilötietoihin voivat kuulua esimerkiksi rekisteröidyn yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli ja osoitetiedot, tai taustatiedot, kuten oppilaitos, opiskelupaikkakunta, työnantaja ja laskutusosoite.

Edellä kuvatun kaltaiset ja muut vastaavat kerättävät tiedot ovat rekisteröidyn itse vapaaehtoisesti järjestelmiimme antamia tietoja. Näiden tietojen keräämisen oikeusperusteena on suostumus. Suostumuksen perusteella kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn on mahdollista vaikuttaa peruuttamalla suostumus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Nyyti ry ei säännönmukaisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

Käytämme uutiskirjetilauksissa ja tietyissä koulutusrekistereissä MailChimp-palvelua ja tiedot saattavat MailChimp-palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimp-palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot ovat MailChimpillä suojattuna henkilötietolain ja GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Nyyti ry noudattaa henkilötietoja käsiteltäessä seuraavia tietosuojan periaatteita:

 • Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
 • Käyttötarkoitussidonnaisuus
  Henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin muussa tarkoituksessa.
 • Tietojen minimointi
  Henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia sekä rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa käyttötarkoituksiin
 • Täsmällisyys
  Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla paikkansapitäviä, virheettömiä ja tarvittaessa myös päivitettyjä.
 • Säilytyksen rajoittaminen
  Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on käyttötarkoituksen kannalta tarpeen
 • Luottamuksellisuus ja tietoturvallisuus
  Henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan niiden asianmukainen turvallisuus, kuten suojaaminen luvattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Tietojärjestelmät

Sosiaalisen median sovelluksissa, kuten Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, YouTubessa ja Discordissa käytetään sovellusten omia tilastointitietoja käyttäjäseurantaan ja sivustojen käytön analysointiin. Nyyti ry mainostaa Facebookissa ja Instagramissa sovellusten tarjoamien tietojen perusteella. Tällöin noudatamme sovelluksen omia käyttö- ja muita ehtoja. Lisäksi käytössämme on Tuudo-mobiilisovellus. Hyödynnämme sovelluksen omia tilastointitietoja sen käytön analysointiin ja käyttäjäseurantaan.

Nyyti.fi -verkkosivuilla hyödynnetään kolmannen osapuolen sovellusta Nyytin chattien ja bottipalvelun tarjoamiseksi käyttäjille. Edellä mainittuja palveluja ylläpidetään Ninchat-palvelussa.  Nyyti ry ei kerää käyttäjän henkilötietoja chattien yhteydessä. Chatissä syntyneet keskustelut tallennetaan työnohjauksellista sekä kehittämis- ja tutkimustarkoitusta varten. Mikäli anonyymejä keskusteluaineistoja luovutetaan tutkimukselliseen käyttöön, Nyyti ry varmistaa, etteivät ne sisällä tunnistettavissa olevia henkilötietoja.

Evästeiden käyttö

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Sivustolla käytetään evästeitä ja kolmannen osapuolen sovelluksia palvelun kehittämiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Nyyti.fi -sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja. Evästeillä seurataan verkkokäyttäytymistä, kuten miltä sivuilta nyyti.fi-sivuston sivuille saavutaan, mitkä ovat suosituimpia sivuja ja miten sivuilla liikutaan. Lisäksi kerätään käyttöön liittyviä teknisiä tietoja esimerkiksi päätelaitteesta ja selaimista sekä siitä, onko käyttäjä uusi vai palaava. Evästeitä käytetään myös sisältöjen suositteluun, mainonnan kohdentamiseen ja nyyti.fi-sivuston laadun parantamiseen.

Tietoja ei käytetä käyttäjän yksilöintiin.

Vierailemalla nyyti.fi-sivustolla hyväksyt evästeiden käytön. Mikäli selaimesi ei käytä evästeitä, huomioithan, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa joidenkin palveluiden toimintaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, kirjanpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Kaikissa tapauksissa pyydämme olemaan sähköpostitse yhteydessä tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön, joka on mainittu tällä sivuilla yhteystietona.

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Minna Savolainen, toiminnanjohtaja
toimisto@nyyti.fi
Elimäenkatu 26
00520 Helsinki