Tietosuoja


Henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn suhtaudutaan Nyyti ry:ssä vakavasti. Tähän kuuluu tietojen oikeudenmukainen, läpinäkyvä käsittely sekä tietosuojan periaatteiden tunnustaminen ja noudattaminen. Rekisteröidyn oikeuksia kunnioitetaan ja tietoja käsitellään vain laillisin perustein ja siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä Nyyti ry:n toiminnan ja tehtävien hoitamiseksi.

Nyyti ry noudattaa kaikkea tietosuojasääntelyä, mukaan lukien Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Henkilötietojen käsittely tehdään läpinäkyväksi siten, että rekisteröidyllä on mahdollisuus saada tietoa heitä koskevan tiedon käsittelystä Nyyti ry:ssä. Läpinäkyvyys vaatii myös, että tarvittaessa on mahdollista osoittaa dokumenteista päätökset, valinnat ja toteutukset perusteluineen liittyen henkilötietojen käsittelyyn.

Nyyti ry:n henkilötietojen käsittelyn suojaustarpeet ja -menetelmät valitaan riskiarvioinnin perusteella. Tällöin riskejä arvioidaan sekä toiminnan tarpeiden, että myös rekisteröityjen henkilöiden ja heistä tallennettujen tietojen kannalta.

Nyyti ry ostaa palveluja ulkopuoliselta yritykseltä. Nyyti ry:n sopimuskumppanin käsitellessä henkilötietoja Nyyti ry:n lukuun Nyyti ry on huolehtii myös siitä, että sopimuskumppani käsittelee tietoja samoin periaattein kuin Nyyti ry.  Eri henkilörekisterien tietosuojaselosteessa on yksilöity ne sopimuskumppanit, jotka käsittelevät ko. rekisterin tietosisältöä.

Henkilötietojen väärinkäyttöön tai niihin kohdistuvaan uhkaan tai väärinkäytöksiin liittyvät tapaukset tutkitaan, ja niistä raportoidaan ja tiedotetaan tapauksen vakavuuden vaatimalla tavalla.

Nyyti ry noudattaa henkilötietoja käsiteltäessä seuraavia tietosuojan periaatteita:

 • Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
 • Käyttötarkoitussidonnaisuus
  Henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin tämän tarkoituksen kanssa yhteen sopimattomalla tavalla.
 • Tietojen minimointi
  Henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia sekä rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin käyttötarkoituksiin, joita varten tietoja käsitellään.
 • Täsmällisyys
  Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla paikkansapitäviä, virheettömiä ja tarvittaessa päivitettyjä.
 • Säilytyksen rajoittaminen
  Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamista varten.
 • Aitous, eheys ja luottamuksellisuus
  Henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan niiden asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta (tietoturvallisuus).

Tietosuojaselosteet

Nyyti ry:ssä on laadittu seuraavat tietosuojaselosteet ja ne avautuvat selaimessa uuteen välilehteen:

Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutetut -rekisteri

Hallitus-rekisteri

Harjoittelijat-rekisteri

Ilmoittautumiset-rekisteri

Nyytin uutiskirjeen tilaajat -rekisteri

Opiskelijahyvinvointiverkoston jäsenrekisteri

Rekrytointi

Vapaaehtoiset-rekisteri