Hoppa till innehåll

DATASKYDD

De dataskyddspraxis som beskrivs nedan gäller för webbplatserna nyyti.fi, apuayksinaisyyteen.fi och miestenmielenterveys.fi, samt alla Nyyti ry funktioner och applikationer som används.

Vid Nyyti ry tar vi allvarligt på korrekt behandling av personuppgifter. Det här inkluderar att personuppgifter behandlas rättvist och öppet och att dataskyddsprinciperna godkänns och följs. Den registrerades rättigheter respekteras och uppgifter behandlas enbart på rättsliga grunder och i den utsträckning som är nödvändig för skötseln av Nyyti ry:s verksamhet och uppgifter.

Nyyti ry följer all dataskyddsreglering, inklusive Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgiftsbehandlingen görs öppet så att de registrerade har möjlighet att få information om hur deras uppgifter behandlas vid Nyyti ry. Öppenheten kräver också att dokument gällande personuppgiftsbehandlingen vid behov kan företes i form av beslut, val och genomförande inklusive motiveringar.

Skyddsbehov och skyddsmetoder för Nyyti ry:s personuppgiftsbehandling avgörs genom riskbedömningar. Då bedöms riskerna med tanke på såväl verksamhetsbehoven som de registrerade och uppgifter som lagras om dem.

Nyyti ry köper tjänster av utomstående företag. När Nyyti ry:s avtalspartner behandlar personuppgifter för Nyyti ry:s räkning, ser Nyyti ry också till att avtalspartnern behandlar uppgifterna enligt samma principer som Nyyti ry. I dataskyddsbeskrivningarna för de olika personregistren specificeras de avtalspartner som behandlar informationsinnehållet i respektive register.

Fall av missbruk av eller hot mot personuppgifter undersöks, och de rapporteras och kommuniceras på det sätt som fallets grad av allvar kräver.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

I Nyytis olika funktioner kan olika typer av personuppgifter samlas in och behandlas.

De insamlade personuppgifterna kan till exempel inkludera den registrerades kontaktinformation såsom namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, kön och adressuppgifter, eller bakgrundsinformation såsom utbildningsinstitution, studieort, arbetsgivare och faktureringsadress.

Informationen som beskrivs ovan och annan liknande information tillhandahålls frivilligt av den registrerade i våra system. Den rättsliga grunden för insamlingen av uppgifterna är samtycke. Behandlingen av personuppgifter som samlas in baserat på samtycke kan påverkas genom att samtycket återkallas.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU ELLER EES

Nyyti ry överför inte regelmässigt personuppgifter till länder utanför EU eller EES. Om uppgifter ändå överförs, sörjer personuppgiftsansvarige för en tillräcklig nivå av personuppgiftsskydd, bland annat genom att avtala om konfidentialitet för personuppgifterna och behandling i enlighet med lagen.

I prenumerationer på nyhetsbrev och i vissa utbildningsregister använder vi tjänsten MailChimp, och uppgifter kan inom MailChimp överföras till länder utanför EU eller EES. Mer om dataskyddet som gäller för MailChimp: mailchimp.com/legal. Personuppgifter krypteras i MailChimp på det sätt som förutsätts i personuppgiftslagen och GDPR.

NYYTI RY TILLÄMPAR FÖLJANDE DATASKYDDSPRINCIPER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING:

 • Laglighet, korrekthet och öppenhet
  Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt och öppet sätt, och på ett korrekt sätt gentemot de enskilda personer vars personuppgifter behandlas.
 • Ändamålsenlighet
  Personuppgifter ska samlas in för ett visst, specifikt och lagligt ändamål, och de får inte behandlas senare för något annat ändamål.
 • Uppgiftsminimering
  Personuppgifter ska vara adekvata och väsentliga och begränsas till det som är nödvändigt med tanke på ändamålen.
 • Precision
  Personuppgifter som samlas in ska vara korrekta, felfria och vid behov uppdateras.
 • Begränsning av lagring
  Personuppgifter lagras enbart så länge som det är nödvändigt med tanke på ändamålet.
 • Konfidentialitet och datasäkerhet
  Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer adekvat säkerhet, till exempel skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.

DATASYSTEM

I sociala medier, såsom Facebook, Instagram, Twitter, YouTube och Discord, tillämpas dessa mediers egna metoder för insamling av besöksstatistik och analys av användningen av webbsidorna. Nyyti ry marknadsför sig i Facebook och på Instagram utifrån de data dessa erbjuder. I detta fall följer vi sidornas egna användar- och andra villkor. Dessutom använder vi mobilappen Tuudo. Vi tillämpar appens egna metoder för statistikinsamling för analys av användningen och besöksstatistik.

På webbplatsen Nyyti.fi tillämpas en tredjepartsapp för att tillhandahålla användarna med Nyytis gruppchatt och chattbot. Ovannämnda tjänster administreras i tjänsten Ninchat.  Nyyti ry samlar inte in personuppgifter om användaren i samband med användning av chattarna. Samtal i chattarna sparas för arbetshandledning samt för utvecklings- och forskningsändamål. Om anonyma samtalsmaterial lämnas ut för forskningsändamål, säkerställer Nyyti ry att de inte innehåller identifierbara personuppgifter.

ANVÄNDNING AV KAKOR

För behandling av personuppgifter i webbläsarbaserade datasystem används kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens enhet. Kakor används för implementering av tjänsterna samt för att underlätta inloggning och möjliggöra statistikföring över användningen av tjänsterna. Användaren kan blockera kakor i sin webbläsare, men detta kan hindra systemet från att fungera som det ska.

På webbplatsen används kakor och tredjepartsappar för utveckling av tjänsten och förbättring av användarupplevelsen. På tjänster som erbjuds av tredje parter på webbplatsen Nyyti.fi eller appar som förmedlas på webbplatsen av tredje parter, tillämpas respektive tredje parts egna användar- och andra villkor. Kakor används för att undersöka webbeteende, till exempel från vilka webbplatser Nyyti.fi nås, vilka sidor som är populärast på Nyyti.fi och hur användarna rör sig mellan olika sidor på webbplatsen. Dessutom samlas tekniska data om användningen in, till exempel terminal och webbläsare samt huruvida användaren är ny eller en återkommande besökare. Kakor används också för innehållsplanering, annonsanpassning och förbättring av kvaliteten på Nyyti.fi.

Uppgifterna används inte för identifiering av användarna.

Genom att besöka Nyyti.fi samtycker du till användningen av kakor. Om din webbläsare inte använder kakor, observera att blockering av kakor kan inverka på hur vissa tjänster fungerar.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats om hen i ett personregister och kräva att felaktiga uppgifter om hen rättas eller raderas, om lagliga grunder föreligger. Den registrerade har också rätt att återkalla eller ändra sitt samtycke.

Den registrerade har i enlighet med dataskyddsförordningen rätt att invända mot eller begära att behandlingen av uppgifter begränsas, samt att hos tillsyndsmyndigheten inge klagomål på personuppgiftsbehandlingen.

Rätten att kräva att personuppgifter raderas gäller inte uppgifter som vi måste lagra av administrativa, bokföringsmässiga, juridiska eller dataskyddsrelaterade skäl.

I alla händelser ber vi att man i dataskyddsrelaterade ärenden per e-post kontaktar det dataskyddsombud vars kontaktuppgifter ges på sidan.

KONTAKTUPPGIFTER I DATASKYDDSÄRENDEN

Minna Savolainen, verksamhetsledare
toimisto@nyyti.fi
Elimägatan 26
00520 Helsingfors