Hoppa till innehåll

Projekt

Vi förverkligar olika utvecklingsprojekt som anknyter till studerandes mentala hälsa, studieförmåga och välmående. Projektens målsättning är att skapa nya tillvägagångssätt för att främja studerandes mentala välbefinnande samt förstärka de förutsättningar som finns för välmåendearbete som bedrivs i studiegemenskaper. Vi fungerar också som samarbetspartner i olika projekt. Du kan bekanta dig med våra projekt nedan. Mer utförlig information finns på finska.

PROJEKT:

Projektet Puhutaan kiusaamisesta! (2017 – 2019)

Projektet Puhutaan kiusaamisesta!  är ett tvåårigt utvecklingsprojekt för att minska och förebygga mobbning i högskolor. Projektet koordineras av Nyyti ry och finansieras av social- och hälsovårdsministeriet med Veikkaus intäkter. Syftet med projektets verksamhet är att öka medvetenhet om mobbning som sker i högskolor samt om olika sätt att förebygga det. Med verksamheten strävar man alltså efter att mobbing identifieras, erkänns och tas itu med i studentgemenskaper. Målsättningen är en förändring i såväl det allmänna förhållningssättet som verksamhetskulturen.

Projektet Yhdessä yhteisöksi (2018 – 2020)

Yhdessä Yhteisöksi – projektets målsättning är att stärka högskolestuderandes upplevelser av att höra till gemenskaper och grupper. Genom att stärka upplevelser av gemenskap strävar man efter att förebygga studerandes upplevelser av ensamhet och utanförskap. Målsättningen är en förändring i det allmänna förhållningssättet och verksamhetskulturen samt en förbättring i högskolegemenskapers färdigheter i och beredskap att stärka upplevelser av gemenskap. Projektets verksamhet är riktad till alla högskolestuderande, studerandetutorer och studiegemenskaper. Projektet finansieras av STEA och förverkligas huvudsakligen av Nyyti ry som samarbetar med flera olika aktörer.

Projektet Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen (2017 – 2020)

Syftet med projektet Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen är att minska på sådan ojämlikhet i samhället som anknyter till digitalisering. Verksamheten går ut på att producera nya och innovativa lösningar till utmaningar som social- och hälsovårdsbranschens föreningar och deras klienter möter.  Man samlas och reflekterar kring olika utmaningar i YMCA Hackathon – veckoslutsevenemang som unga vuxna från olika branscher och bakgrunder deltar i. Projektet erbjuder erfarenheter av delaktighet och empowerment för dem som är med i social- och hälsovårdsbranschens verksamhet samt för de frivilliga unga vuxna som deltar i processen. Projektet finansieras av STEA och förverkligas huvudsakligen av Suomen NMKY:n liitto som samarbetar bl.a. med Nyyti ry.

Projektet Voimaa opiskeluun (2018 – 2020)

Målsättningen med projektet Voimaa opiskeluun är att minska avbrytandet av studier på högskolor och på andra stadiet. Verksamheten omfattar utveckling av en stödmodell för studerande som hör till riskgruppen, främjande av studerandes färdigheter i mental hälsa och livshantering som en del av studierna, samt stödjande av kamratverksamhet bland studerande. Projektets målgrupper är studerande, personal och studentföreningar på yrkeshögskolor och andra stadiets yrkesskolor. Projektet administreras av yrkeshögskolan Diakonia som samarbetar med bl.a. Nyyti ry.

Projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020)

Projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur stöder välbefinnandet och studieförmågan hos högskolestuderande, ökar högskolegemenskapernas beredskap att förebygga missbruk och främjar en studiekultur som bygger på gemenskapskänsla och tillgänglighet. KUPLA uppmuntrar till en öppen diskussion om rusmedel och psykiskt välbefinnande inom högskolegemenskaperna. KUPLA är Nyyti ry:s och Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s gemensamma projekt som förverkligas i samarbete med en rad andra aktörer.

Projektet Takaisin opintoihin (2019-2021)

I projektet Takaisin opintoihin utvecklas medel och stödformer för att främja högskolestuderandes återvändning till studierna i situationer där studierna avbrytits eller kört fast på grund av utmaningar i den mentala hälsan. Verksamheten omfattar utveckling av bl.a. mentorverksamhet, utbildningar för högskolors personal samt information som stöd för återvändning till studierna avsedd för både studerande och personal. Projektet är ett samarbete mellan Nyyti ry och Etelä- Suomen Klubitalot ESKOT ry.

Projektet Myötätuntoa korkeakouluihin (2019-2021)

Projektet Myötätuntoa korkeakouluihin stöder och stärker en verksamhetskultur av medkänsla i högskolegemenskaper. Verksamhetens målsättningar är att en omtänksam och inspirerande atmosfär och tillvägagångssätt stärks, att individ- och prestationsorienteringen minskar, att studerande och personal har goda sociala förhållanden sinsemellan samt att välmåendet och studie- och arbetsförmågan ökar. Verksamheten omfattar i korthet teamutbildning i utveckling av medkänsla i arbets- och studiegemenskaper för undervisnings- och handledningspersonal på universitet, utveckling av en mentormodell för studerande samt utbildnings- och forskningssamarbete med forskare.

Projektet Jaksaa jaksaa?  (2019-2021)

Projektets Jaksaa, jaksaa? syfte är att minska utmattning och öka studieiver bland unga som studerar i gymnasiet eller till ett yrke. Den huvudsakliga målsättningen är att minska på den utmattning som unga upplever och öka studieivern med hjälp av de medel som utvecklas i projektet. I projektet skapas verksamhet, verksamhetsmodeller och utbildning som studerande och läroanstaltens personal kan använda sig av för att öka ungas studieiver och minska belastning. Projektet finansieras av STEA och förverkligas huvudsakligen av Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry som samarbetar med Nyyti ry.

Projektet Ympäristöahdistuksen mieli (2020-2022)

Projektet finansieras av STEA och förverkligas huvudsakligen av MIELI Suomen Mielenterveys ry som samarbetar med Nyyti ry och Tunne ry.