Hyppää sisältöön

Vinkkejä ja ohjeita tuutorille

Tuutorilla on merkittävä rooli uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa. Hän auttaa heidät kiinni opiskelijayhteisöön ja opintoihin. Nyyti on mukana tukemassa tuutoreiden tärkeää työtä. Tuutorina mahdollistat sen, että uusi opiskelija kokee olevansa tervetullut opiskeluyhteisöön ja helpotat tutustumista muihin opiskelijoihin. Tunne ryhmään ja yhteisöön kuulumisesta sujuvoittaa opinnoissa alkuun pääsemistä ja on keskeinen opiskeluhyvinvointia ylläpitävä tekijä. Siksi on tärkeää jo ennen uusien opiskelijoiden saapumista miettiä, millä keinoilla voit tuutorina tukea hyvää ilmapiiriä sekä ryhmään kuulumisen tunnetta ja huomioida esimerkiksi opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja odotukset opiskelijaelämää kohtaan.

KUPLA-hankkeessa toteutettiin Osaava tuutori – opiskelijatuutorin tehtäväkirja on tarkoitettu opiskelijatuutorille itseopiskelumateriaaliksi. Tehtäväkirjaa voi käyttää tuutoritoiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin apuna. Lisäksi kirja tarjoaa vinkkejä tuutorina toimimiseen ja tehtäviä oman roolin sekä omien voimavarojen pohdintaan.

Osaava tuutori – Opiskelijatuutorin tehtäväkirja on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi:

Tuutorin tehtävät

Tuutorin rooli uuden opiskelijan integroinnissa opiskeluyhteisöön on tärkeä. Tuutoreille onkin kerääntynyt paljon vastuuta. Se ei saisi muodostua taakaksi vaan ennemminkin voimavaraksi – itsearvostuksen lähteeksi. On hyvä tiedostaa merkityksensä, mutta vastuuta ei pidä kasata liikaa.

Uusilla opiskelijoilla on myös oma vastuunsa

 • päästä kiinni opintoihin
 • luoda ihmissuhdeverkostoa
 • synnyttää ryhmähenkeä.

Ryhmän tarkoitus on oppia itseohjautuvaksi, sillä tuutori ei kulje heidän rinnallaan aina. Tuutorin tärkein tehtävä lieneekin tehdä itsensä lopulta tarpeettomaksi.

Tuutori kysyy, vastaa ja opastaa

Tuutorin työ alkaa ensimmäisessä tapaamisessa. Kannattaa tarkistaa, että

 • fukseilla on joku paikka, jossa yönsä nukkua
 • he ovat perillä opintotuki- ja asumislisäasioista.

Tärkeää on myös muistaa, että fuksien vaikeneminen ei välttämättä ole myöntymisen merkki. Tuutorin tärkein tehtävä on ohjata uudet opiskelijat opintojen alkuun eli näyttää

 • missä korkeakoulun toimipisteet sijaitsevat ja millä niihin pääsee
 • miten kursseille ja tentteihin ilmoittaudutaan
 • missä sijaitsevat korkeakoulun toimistot ja opiskelijoille tarkoitetut palvelut, kuten ruokalat, atk-palvelut, neuvontatoimisto, YTHS jne.

Opiskelujen ohella myös opiskelijaelämään tutustuttaminen kuuluu tuutorin tehtäviin. Fuksit pitää tutustuttaa toisiinsa ja muihin opiskelijoihin sekä opiskelijajärjestöihin. Pitää kuitenkin ottaa huomioon ihmisten erilaisuus ja kunkin omat intressit.

Kaikkea ei tarvitse tietää ja tehdä

Vaikka tuutori esittelee paikkoja, hänen tehtävänsä ei kuitenkaan ole toimia matkanjärjestäjänä tai -oppaana. Tuutorin ei kuulu toimia virallisena ATK-tukihenkilönä, opinto-ohjaajana tai kirjastonkäyttöoppaana, vaikka korkeakoulu voi toisinaan niin olettaa. Tuutorin vastuu päättyy siihen, että hän neuvoo fukseja ja antaa heille eväät itsenäiseen toimintaan.

Urakan jälkeen on hyvä pysähtyä pohtimaan tuutorikokemustaan. Osa on hyvinkin tyytyväisiä toimintaansa, mutta joitakin saattaa vaivata, oliko riittävän aktiivinen ja saavuttiko tavoitteet tarpeeksi hyvin.

Tuutoreiden yhteistyö on tärkeää

Hyvin toimiva yhteistyö on arvokas voimavara ja innostuksen lähde työssä kuin työssä. Tuutorikonkareiden keskuudessa yhteistyön tärkeimmiksi vahvuuksiksi nousivat erilaisuuden hyödyntäminen ja mahdollisuus jakaa ajatuksia sekä ideoita.

Yhteistyö ei kuitenkaan ole mutkatonta: aikatauluja ja asenteita täytyy sovittaa yhteen. Se on kuitenkin vaivan arvoista. Tuutorit voivat hyödyntää yhteistyötä monipuolisesti:

 • yhdessä voi suunnitella ja ideoida tulevia tapaamisia ja yhteisiä fuksi- tai tuutoribileitä
 • tuutoreiden kesken voi jutella fiiliksistä ja kokemuksista myös varsinaisen tuutoroinnin aikana.

Kun luovuus, rohkeus tai into on kadoksissa, on hyvä että voi kääntyä toisten tuutoreiden puoleen. Ideoita kannattaa siis vaihtaa jo hyvissä ajoin ennen fuksien tuloa, mutta tuutoriverkostoa on hyvä pitää yllä koko tuutoroinnin ajan. Yhteistyö on voimaa.

Tuutori ryhmänohjaajana

Kaikissa ryhmissä – vetäjästä riippumatta – saattaa olla aluksi varautunut tunnelma ja keskustelu kangerrella. Ryhmän jäsenet ovat erilaisia ja heillä voi olla erilaisia odotuksia yhteisestä työskentelystä. Kaikkien kanssa tulee toimeen, kun asennoituu oikein. Kaikkia ei kuitenkaan aina voi miellyttää.

Alkuvaiheessa kaikki jännittävät uutta tilannetta – se on luonnollista myös tuutorille. Mahdollista jännittynyttä tunnelmaa ei kannata kokea kielteisesti vaan olla rohkeasti oma itsensä.

Jotta tilanne laukeaisi mahdollisimman luontevasti, kannattaa heti alussa panostaa

 • tutustumiseen
 • turvallisen ilmapiirin luomiseen
 • tunnelman vapauttamiseen.

Myös aito, ketään loukkaamaton huumori voi laukaista ryhmän jännitteitä. Tärkeintä on, että tutustuminen pääsee tavalla tai toisella alkuun.

Yksi tuutorin tärkeimmistä tehtävistä lienee uusien opiskelijoiden tutustuttaminen toisiinsa ja vanhempiin opiskelijoihin. Tutustumisessa on kuitenkin hyvä muistaa, että omiin asioihin liittyvä avoimuus on aina harkinnanvaraista: jokaisella on oikeus päättää itse, mitä ja milloin toisille kertoo.
Joustaa voi tilanteen mukaan

Suunnitelmista on tuutorille suuri apu. Lopulta ryhmä luo omat vaatimuksensa muun muassa tapaamisten ajankohdasta, paikasta ja sisällöstä. On hyvä varautua joustamaan suunnitelmista tilanteen mukaan.

Kaikkea ei kuitenkaan voi eikä tarvitse muokata fuksien mukaan. Tuutorin on huomioitava myös omat aikataulunsa, motiivinsa ja voimavaransa. Tavoitteiden on hyvä olla selvillä etukäteen, mutta toisaalta tarpeen vaatiessa on annettava itsensä tinkiä niistäkin.

Tuutorikoulutukset

KUPLA-hankkeessa toteutetut tuutorikoulutusmateriaalit on tarkoitettu tuutoreita kouluttavien tahojen tueksi. Voit myös tuutorina selailla koulutusmateriaalia. Koulutus sisältää paljon osallistavia osioita, tehtäviä ja keskusteluja. Tuutorikoulutussarjan punainen lanka on tuutoreiden välisen keskustelun, suunnittelun ja pohdinnan mahdollistaminen. Koulutus on suunniteltu toteutettavaksi livekoulutuksena, mutta pienin muutoksin se soveltuu myös etäkoulutukseksi alustalla joka mahdollistaa pienryhmäkeskustelut.

Koulutus on suunniteltu kokonaisuudeksi, joka aloitetaan osiosta 1. Tuutorin rooli ja joka päättyy osioon 6. Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä. Koulutusosioita on kuusi ja niitä voidaan käyttää myös yksittäisinä koulutuskokonaisuuksina tai niiden materiaalia voi yhdistellä ja muokata.

Kupla-tuutorikoulutusmateriaalit löydät kolmikielisesti EHYT ry:n sivuilta.