Hyppää sisältöön

Tukea korkeakouluopintoihin palaamiseen – avainasemassa yhteisöllisyys sekä ammatillisen tuen ja vertaistuen yhdistäminen

Kesälomien jo kolkutellessa keskityimme kesäkuussa Takaisin opintoihin -hankkeen keskeisten toimintamuotojen, koulutusten ja mentoroinnin, pohtimiseen ja suunnitteluun. Atte kirjoitti kuvauksen Takaisin opintoihin -koulutusten sisällöistä, ja koulutukset kuvauksineen saatiin Helsingin yliopiston henkilöstön koulutustarjontaan. Koulutussisältöjä pilotoidaan pienimuotoisesti syksyllä 2019, jonka pohjalta rakennetaan lopullinen sisältö keväällä 2020 järjestettäviin Helsingin yliopiston koulutuksiin.

Henkilöstön koulutusten ja vertaismentoroinnin yhdistäminen hankkeen pilottikorkeakouluissa on perusteltua opintoihin kiinnittymisen teorian näkökulmasta. Opiskelijoiden opintoihin kiinnittyminen vaatii tahtoa koko korkeakouluyhteisöltä. Palaavan opiskelijan tuen on tärkeä olla monitahoista: tukea tulee vertaistuen lisäksi saada opintoneuvonnan palveluista sekä opetushenkilöstöltä.

Jotta henkilöstö osaisi paremmin vastata tuen tarpeisiin, on heillä oltava taustatietoa opintoihin palaamisen haasteista, ja myös yleisimmistä esteistä pyytää tukea ja hakea apua, kun haasteet alkavat kasvaa. Eri henkilöstöryhmien on tärkeä hahmottaa oma roolinsa ja sen rajat opiskelijan tukemisessa. Opetushenkilöstön taistellessa korkeakoulujen nykyisten resurssien niukkuuden kanssa, on tärkeää oivaltaa, mitä jokainen voi kuitenkin aina tehdä yksittäisen opiskelijan tukemiseksi.

Hankkeen mentoroinnin periaatteista

Opintoihin kiinnittymistä korkeakouluopinnoissa edistää sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan ennen kaikkea yhteisöllisyys ja dialoginen toimintakulttuuri. Osallisuutta korostava ja kehittämisorientoitunut korkeakouluyhteisö edistää opiskelijan oppimista ja asiantuntijuuden kasvua. Parhaita tuloksia saadaan, kun koko korkeakouluyhteisö on sitoutunut opetuksen ja oppimisen edistämiseen.

Opintoihin palaavan opiskelijan tuen tarve poikkeaa uuden opiskelijan tuen tarpeesta, mutta myös yhtäläisyyksiä löytyy. Uusien opiskelijoiden vertaistuutoroinnissa tuutorin tehtävänä on ohjata uusia opiskelijoita ryhmänä uudessa ympäristössä: näyttää tilat ja palvelut, kertoa tärkeimmistä tietojärjestelmistä ja digitaalisista työvälineistä sekä neuvoa opintoihin ilmoittautumisessa. Lisäksi tuutori tutustuttaa ryhmäänsä opiskelijaelämään ja -yhteisöihin.

Myös vertaismentoroinnissa nämä asiat voivat kuulua mentoroinnin sisältöihin, mutta keskeistä on, että mentori antaa yksilöllistä tukea opintoihin palaavan aktorin tavoitteiden mukaisesti. Yleisestä, kaikille jaettavasta tiedosta ja tuesta mennään mentoroinnissa yksilölliseen, tarve- ja tavoitelähtöiseen tukeen. Mentoroinnissa pureudutaan myös syvemmälle pohtimaan palaavan opiskelijan kehittymistä ja kasvua opiskelijana sekä tulevana alansa ammattilaisena / asiantuntijana.

Takaisin opintoihin -hankkeen vertaismentoroinnissa mentorin ja aktorin yhteistyösuhde perustuu tiedon, taitojen ja osaamisen jakamiseen sekä yhdenvertaiseen kohtaamiseen. On tärkeää, että molemmat osapuolet, palaamassa oleva opiskelija ja vertaismentori, sitoutuvat työskentelyyn, ja siksi yhteistyön alkaessa osapuolet sopivat kirjallisesti tärkeimmistä työskentelyn reunaehdoista.

Luottamuksellisen vuorovaikutuksen syntymistä yhteistyösuhteessa voidaan edistää kohtaamisen ja vuorovaikutuksen perusperiaatteita noudattamalla. Tärkeää keskinäisen luottamuksen rakentamisessa on olla luottamuksen arvoinen eli pitää kiinni sovituista asioista. Kohtaaminen puolestaan on keskeisesti läsnäoloa, aktiivista kuuntelua ja toisen asian ottamista todesta. Aidossa dialogissa toteutuvat tasavertainen ja vastavuoroinen ajatusten jakaminen, molemminpuolinen kunnioitus sekä halu ymmärtää toista.

Näiden periaatteiden yhteiselle pohdinnalle rakentuvat lukuvuonna 2019-2020 Helsingin yliopistossa sekä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa järjestettävät vertaismentoreiden pilottikoulutukset. Lisäksi koulutukset sisältävät tietoa mielenterveydestä ja sen tukemisesta sekä käytännön harjoittelua haastavien tilanteiden ratkaisemisesta.

Esimerkkejä jo olemassa olevasta vertaismentorointi-toiminnasta opiskelun tueksi

Hyviä kokemuksia vertaismentoroinnin toteuttamisesta korkeakoulukentässä lienee enemmänkin, mutta haluan nostaa tässä kirjoituksessani esiin ammattikorkeakoulukentässä toteutetut JAMKOn mentoroinnin sekä Voimaa opiskeluun -hankkeen vertaismentoroinnin pilotin Diakonia-ammattikorkeakoulussa Helsingissä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimiva opiskelijakunta JAMKO tarjoaa vertaistuutoreina toimineille opiskelijoilleen mahdollisuuden jatkaa toimimista toisten opiskelijoiden tukena mentoritoiminnassa. JAMKOn mentorit ovat vertaisohjaajia, jotka auttavat erilaisissa opintoihin ja opiskeluelämään liittyvissä asioissa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeenkin. Mentorit koulutetaan tehtäväänsä tuutorikoulutusta täydentävällä kolmen opintopisteen opintojaksolla. Riviopiskelija voi JAMKOn nettisivulta tutustua mentoreina toimiviin opiskeljoihin, ja ottaa heihin suoraan itse yhteyttä. JAMKOn sivuilta voit lukea mentoreiden yhteisen kirjoituksen siitä mitä mentorointi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa oikein on ja mikä mentorina toimimisessa motivoi

Diakonia-ammattikorkeakoulussa Voimaa opiskeluun -hanke pilotoi keväällä 2019 ensimmäistä kertaa opiskelijoiden vertaismentorointia. Hankkeessa rekrytoitiin, haastateltiin ja koulutettiin vertaismentorit opiskelijoille, jotka kokivat hyötyvänsä opinnoissaan toisen opiskelijan tarjoamasta ajasta ja henkilökohtaisesta tuesta. Vertaismentoroinnin opintojakson laajuus on Diakissa neljä opintopistettä sisältäen koulutuspäivät, työnohjauksen, itsenäisen raportointityöskentelyn sekä mentorointitapaamiset. Samanaikaisesti Diakin opinto-ohjausta kehitettiin tukimallin toisena osarakenteena. Mentoroinnin tavoitteeksi asetettiin opiskelijoiden opiskelukykyjen vahvistaminen ja henkilökohtaisen tuen antaminen mentorointitoimintaan osallistuville aktoreille. Laajempana pyrkimyksenä tukimallissa on ehkäistä opintojen keskeytymistä. Kokemuksia pilotin toteutuksesta voi lukea lisää hankkeen sivuilta.  Mentoroinnin tuloksista voimme kuulla lisää heti ensi vuoden alussa, kun Voimaa opiskeluun -hanke järjestää päätösseminaarin.

Takaisin opintoihin -hankkeen mentoroinnin toteutuksessa käytämme hyödyksi Voimaa opintoihin -hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä.

Virpi Palviainen, hankekoordinaattori