Hyppää sisältöön

Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke

Hanke on päättynyt.

Työ myötätuntoisen toimintakulttuurin edistämiseksi jatkuu Nyytissä. Järjestämme Myötätunnosta hyvinvointia -henkilöstökoulutuksia sekä Starttikoulutuksia myötätuntomentoroinnin toimintamallin käyttöönottamiseksi korkeakouluyhteisöissä.  

Lisäksi toteutamme opiskelijoille suunnattua myötätuntomentorointia kumppanuudessa korkeakoulujen kanssa. Kumppanuustoiminnan tarkoituksena on myötätuntomentoroinnin käynnistäminen, järjestäminen ja juurruttaminen opiskeluyhteisöön tiiviissä yhteistyössä Nyytin ja korkeakoulun kesken. Mikäli myötätuntomentorointi ja kumppanuustoiminta kiinnostaa, olethan yhteydessä asiantuntijaamme Leena Tuuttilaan (leena.tuuttila@nyyti.fi, 050 431 8624).

Tietoa hankkeesta

Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke (2019-2021) tuki ja vahvisti myötätuntoista toimintakulttuuria korkeakouluyhteisöissä. Toimintamme tavoitteina olivat

  • lisääntynyt hyvinvointi sekä opiskelu- ja työkyky
  • opiskelijoiden ja henkilöstön laadukkaat sosiaaliset suhteet
  • yksilö- ja suorittamiskeskeisyyden väheneminen
  • välittävän ja innostavan ilmapiirin ja toimintatapojen vahvistuminen

Tuimme toiminnallamme sekä korkeakoulujen opiskelijoita että henkilöstöä myötätuntoisen toimintakulttuurin rakentamisessa.

Toteutimme opetus- ja ohjaustehtävissä toimivalle yliopiston henkilöstölle tiimikoulutusta  myötätunnon kehittämisestä työ- ja opiskeluyhteisössä. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä henkilöstön tietotaitoa itsemyötätunnosta ja myötätunnosta sekä rohkeutta toimia oman ja toisten hyvinvoinnin parhaaksi. Koulutuksissa kehitimme myös keinoja myötätuntoisen toimintakulttuurin vahvistamiseen.

Tuimme opiskelijoita myötätuntoisessa ja myötä-intoisessa tavassa olla ja toimia. Kehitimme vertaisryhmämentoroinnin mallia, jossa opiskelijat tutustuvat yhdessä välittävän ja innostavan toiminnan mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Rohkaisimme opiskelijoita löytämään itseään puhuttelevia tapoja myötätuntoiseen toimintaan yliopistolla ja lähiyhteisössä toteutettavien palveluprojektien kautta.

Teimme koulutus- ja tutkimusyhteistyötä tutkijayhteisön kanssa eri hanketoiminnoissa. Koulutussisällöissä hyödynnettiin mm. Helsingin yliopiston monitieteisessä CoPassion -hankkeessa tehtyä tutkimusta myötätunnon vaikutuksista suomalaisessa työelämässä.

Hanketta toteuttivat Laura Kallio ja Sini Forssell

#kohdataanyliopistolla

Hankkeessa tuotettua

Myötätuntomentoroinnin käsikirjan kansikuva

Käsikirja toimii käytännön oppaana myötätuntomentoroinnin järjestämiseen niin toimintaa koordinoivalle korkeakoulun henkilökunnalle kuin myötätuntoryhmien vertaisohjaajina toimiville opiskelijoille – eli myötätuntomentoreille. Käsikirja antaa valmiudet mentoroinnin käynnistämiseen sekä mentoreiden perehdytykseen ja ohjaamiseen. Se toimii myös mentoreiden tukimateriaalina ryhmäprosessin aikana. Käsikirjaa käytetään lisäksi Nyytin järjestämien starttikoulutusten koulutusmateriaalina.
Täältä voit ladata käsikirjan käyttöösi pdf-versiona.

Mihin tarpeeseen hanke vastasi?

Nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöistä johtuva työkyvyttömyys on lisääntynyt hälyttävästi 2000-luvun ajan. Samaan aikaan korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat yleistyneet. Opiskelijakyselyiden mukaan korkeakouluopiskelijoista jopa 40 prosenttia kokee yksinäisyyttä. Noin puolet opiskelijoista ilmoittaa kaipaavansa ihmisiä ympärilleen. Tiedetään, että opiskelijat uupuvat sitä enemmän, mitä pidemmälle opinnot ovat ehtineet. Opiskelijahyvinvointi-kyselyssä taas on havaittu liiallisen itsekritiikin ja uupumuksen kokemuksen linkittyvän toisiinsa.

Miksi myötätuntoteema koskettaa juuri korkeakouluja?

Yliopisto-opiskelu edellyttää opiskelijoilta pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä. Opiskelijat kilpailevat parhaista suorituksista, ja yksilölliset tavoitteet ja opiskelutavat edellyttävät vahvaa itseohjautuvuutta. Tiedämme tutkimuksista, että opinnoissa uupuminen, riittämätön sosiaalinen tuki ja ulkopuolisuuden tunne muodostavat merkittävän riskin sekä mielenterveydelle että opiskeluun liittyville ongelmille.

Yliopiston henkilöstö tekee vaativaa ja luovaa ajatustyötä. Yliopistosta valmistuu vaikuttajia ja tulevaisuuden tekijöitä, joiden työelämätaidoissa korostuu entistä vahvemmin luovuus, itsensä johtaminen ja ihmissuhdetaidot. Henkilöstö on myös opiskelijan ikkuna työelämään.

Myötätunto toimii tutkitusti henkistä kuormitusta ja yksinäisyyttä ehkäisevästi. Se vähentää stressiä, parantaa kognitiivista suoriutumista ja lisää joukkoon kuulumisen kokemusta lisäten opintoihin ja työhön sitoutumista. Visiomme onkin tavoitella korkeakouluyhteisöä, jossa myötätuntoinen toimintatapa toimii sekä yhteisön hyvinvointitekijänä että sen kilpailuetuna.

Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke tuo keinoja myötätunnon vahvistamiseen koko korkeakouluyhteisössä. Tavoitteena on, että sekä opiskelijat että henkilöstö voisivat hyvin ja kokisivat sitoutuneisuutta tehtäviinsä.