Hyppää sisältöön

Tutkimuslupakäytäntö

Nyytin toiminnasta ja aineistoista tehtäviä tutkimuksia (mm. opinnäytetyö, kandidaatintutkielma, Pro gradu -tutkielma, lisensiaatintyö, väitöskirjatutkimus) varten tulee pyytää tutkimuslupa Nyyti ry:ltä.

Tutkimuslupahakemuksessa tulee ilmetä:
 • luvan hakijan nimi ja yhteystiedot
 • oppilaitos, johon tutkimus tehdään
 • oppiaine tai opiskelulinja, johon työ tehdään
 • opinnäytetyön taso
 • opinnäytetyön ohjaajan nimi ja yhteystiedot
 • tutkimuksen aihe lyhyesti: mitä on aikomus tutkia ja mistä näkökulmasta
 • tutkimuskysymykset
 • keneltä lupaa haetaan: Nyyti ry, luvan allekirjoittaa toiminnanjohtaja
 • mitä aineistoa tutkimuksessa käytetään
 • tutkimusmenetelmä lyhyesti
 • tutkimuksen alustava aikataulu
 • lyhyt kuvaus siitä, miten eettiset näkökohdat otetaan huomioon tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa

Lähetä tutkimuslupahakemuksesta kaksi kappaletta allekirjoitettuna osoitteeseen:

Nyyti ry, Elimäenkatu 26, 00520 Helsinki

Toiminnanjohtajamme allekirjoittaa molemman luvat. Toinen kappale jää Nyytin arkistoon ja toinen palautetaan tutkimuksen tekijälle.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Laura Kallio, laura.kallio@nyyti.fi