Juuri julkaistu (17.9.2021) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL Kouluterveyskysely osoittaa, että toisen asteen opiskelijoiden koettu hyvinvointi heikentyi ensimmäisen kokonaisen koronalukuvuoden aikana todella merkittävästi. Kasvussa ovat lähestulkoon kaikki pahoinvointia kuvaavat indikaattorit, esimerkiksi vähintään kaksi viikkoa kestänyt masennusoireilu, kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, huoli omasta mielialasta sekä vaikeudet oppimistaidoissa.

Myös sekä lukiossa että ammattikoulussa on kasvussa niiden opiskelijoiden määrä, jotka kertovat, että he eivät ole saaneet tukea koulun henkilökunnalta, vaikka olisivat sitä tarvinneet. Opetuksen koettu merkitys on vähentynyt, ja esimerkiksi lukiossa vain joka kolmas on innoissaan koulunkäynnistä.

Tytöt kokivat erityisen paljon erilaisia hyvinvointia heikentäviä asioita. Esimerkiksi uupumusasteinen väsymys on sekä lukioissa että ammatillisessa koulutuksessa tytöillä 10 prosenttia yleisempää kuin pojilla. Useampi kuin joka neljäs toisen asteen opiskelija on uupunut.

Koronapandemia erityisen raskas nuorille

Koronapandemia on siis selkeästi ollut erityisen raskasta nuorille. Nyt täytyy keskittyä tilanteen korjaamiseen. Etäopetukseen tulisi siirtyä enää vain erityisen painavista syistä ja harrastusmahdollisuudet sekä sosiaaliset kohtaamiset on turvattava. Yhteisöllisyyteen, ryhmäytymiseen ja vertaissuhteiden tukemiseen tulee panostaa entistä vahvemmin. Matalan kynnyksen saavutettava tuki tulee varmistaa sekä varhainen pääsy mielenterveysavun piiriin. Laadukkaaseen opetukseen ja ohjaukseen on resursoitava.

Opiskelijoiden mielenterveyttä tulee edistää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti yhteiskunnassa ja kouluyhteisöissä. Erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten jaksamisen tukemiseen tulee nyt kiinnittää erityistä huomioita.

OECD on aiemmin arvioinut, että mielenterveydestä aiheutuva työkyvyttömyys maksaa Suomelle vuosittain noin 11 miljardia euroa. Hyvinvoivat opiskelijat ovat tulevaisuuden hyvinvoivia työntekijöitä ja yhteiskunnan jäseniä, eikä meillä ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa menettää enää yhtäkään nuorta.