Hallitus esittää muutoksia opintotukilakiin. Muutosesityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia siten, että jatkossa opintolainan valtiontakauksen määrää korotetaan. Esityksessä ehdotetaan myös, että muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintolainojen nostokertojen määrää lukukauden aikana lisättäisiin opintolainan riittävyyden parantamiseksi ja opintolainan tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseksi. Lisäksi opintorahan huoltajakorotukseen ehdotetaan tehtäväksi 30 euron tasokorotus.

Opiskelijoiden toimeentuloa nostettava köyhyysrajan yläpuolelle

Esitysluonnoksessa todetaan, että ”esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia päätoimisen opiskelun edellytysten turvaamiseksi.” Tämä tavoite on kannatettava, mutta Nyyti ry:n näkemyksen mukaan esityksessä esitetyt opintolainan valtiontakauksen korotukset eivät ole tarkoituksenmukainen ja kestävä toimenpide tavoitteeseen pääsemiseksi.

Nyyti ry näkee, että opintotuen lainapainotteisuutta tulee vähentää siten, että opintolainaa ei tulkittaisi osana opintotukea. Lisäksi opiskelijan toimeentulo ilman opintolainaa tulisi nostaa eurooppalaisen köyhyysrajan yläpuolelle. Nämä muutokset turvaisivat päätoimisen opiskelun edellytykset todellisuudessa ja ne ottaisivat huomioon myös toimeentulon vaikutukset jaksamiseen ja mielenterveyteen.

Toimeentulovaikeudet kuormittavat mielenterveyttä

Toimeentulovaikeudet ja taloushuolet aiheuttavat yli puolelle korkeakouluopiskelijoista hyvin usein tai melko usein huolta ja stressiä. Jo ennen inflaatiota 17 prosenttia opiskelijoista pelkäsi ruuan loppuvan ennen kuin saavat rahaa ostaakseen sitä. Toimeentuloon liittyvä stressi muodostaa merkittävän riskitekijän opiskelijan psyykkiselle hyvinvoinnille. Suunnitellut leikkaukset asumistukeen, indeksijäädytykset ja niitä kompensoiva opintolainojen kasvu lisäävät opiskelijoiden taloushuolia ja siten heikentävät opiskelijoiden mielenterveyttä.

– Opintotukijärjestelmän lainapainotteisuuteen sisältyy myös suuri periaatteellinen ongelma. Opiskelijat ovat ainoa ryhmä, jolta edellytetään velkaantumista ennen toimeentulotuen piiriin pääsemistä. Tämä on epäoikeudenmukaista ja asettaa opiskelijat epäyhdenvertaiseen asemaan muihin ryhmiin verrattuna, toteaa Nyyti ry:n vaikuttamistyön asiantuntija Tommi Yläkangas.