Hoppa till innehåll

Skam

Skulden och skammen har olika ursprung

Det är ofta svårt att skilja mellan skuld- och skamkänslor, trots att grunderna för dem och deras effekter är olika. Här på sidorna hittar du information om skuld och möjligheter att bli av med den.

Det är viktigt att skilja på skuld och skam eftersom man kan använda olika medel för att bli kvitt dem. Skamforskaren Ben Malinen definierar skuld och skam enligt följande.

 • Vid skuld fästs uppmärksamhet vid det man gjort eller att man låtit bli att göra något. En människa som har skuldkänslor har negativa tankar om sig själv men koncentrerar sig ändå mera på själva handlingen.
 • Vid skam fästs uppmärksamhet vid, i stället för handlingen, utvärdering av sig själv på en betydligt allmännare nivå, genom utvärdering av hela jaget. Skammen stämplar således människans hela jag som dåligt och misslyckat, även om det bara är frågan om en viss handling eller ett visst skeende.
 • Gjorde jag fel mot andra människor eller mot mig själv? Skuldkänslan uppkommer av att man gjort fel – skammen av att man upplever sig vara misstaget.

Skammen uppkommer av att man upplever sig vara misstaget.

Vad skammen är?

En lämplig mängd skam hör till människolivet eftersom den påminner oss om ofullständighet, felbarhet och beroendet av andra. Skammen gör också att vi handlar på ett sätt som gemenskapen och kulturen förutsätter. Skammen kan ändå vara överdriven och destruktiv.

Överdriven, livshämmande skam:

 • begränsar livet – den dikterar hur man ska leva, handla och känna
 • är ständigt närvarande – den kan bli en del av din identitet och du kan
 • känna dig bristfällig, dålig och oduglig
 • får dig uppmärksam och på helspänn – den skärper förmågan att observera och bedöma egna och andras känslotillstånd och beteende.

Skammen är svår att identifiera. Ofta talar man om skamkänsla, i stället för känsla av otillräcklighet, oduglighet eller underlägsenhet. Skammen kan också dölja sig bakom sorg, vrede, ångest, svartsjuka eller medberoende.

Hur uppstår skammen och hur kommer den till uttryck?

Skamkänslorna uppstår redan av upplevelser i barndomen. Om man inte kan möta skammen, uppenbarar den sig eller avvisas den på sätt som man själv anser vara fungerande och acceptabla.

Rötterna till skammen finns i barndomen och ungdomen. Avvisande hållning från föräldrar, skuldbeläggande ord, övergivenhet eller rädsla för att bli övergiven, känsla av obetydlighet, förödmjukelse och undertryckthet formar barnets jagföreställning.

Skammen kan också dölja sig bakom sorg, vrede, ångest, svartsjuka eller medberoende.

Känslan av att inte vara tilräckligt viktig och värdefull för sina föräldrar och att inte kunna uppfylla föräldrarnas förväntningar åstadkommer skam. Också barnets personlighet, temperament, karaktärsdrag och talanger och kunskaper inverkar på hur djup upplevelsen av skam blir.

Man vill gömma undan skammen

De som inte kan möta skammen, skapar många försvarsmekanismer för att gömma undan skammen. Sådana kan vara till exempel:

 • olika roller, såsom den svagas, hjälparens, behagarens, ledarens eller clownens roll skyddsmur som kommer till uttryck i form av strävan
 • efter fullkomlighet, materiella saker och prestationer
 • självkritik, svartvitt tänkande och ständig skuldkänsla.

Överdriven, livshämmande skam begränsar livet.

När man gömmer undan skammen blir den ändå inte eliminerad. När något avslöjas om dig själv som du vill hemlighålla för andra förstärks skammen ytterligare.

Skammen har många effekter

Om man inte möter skammen kan man utsättas för medberoende och andra beroenden. Den påverkar:

 • sexualiteten
 • utbrändhet och mental trötthet
 • depression och ångest
 • ätstörningar.

Skam kan till och med åstadkomma dödslängtan och självmordstankar.

Hur vi reagerar på saker och händelser påminner oss om skammens existens. Något har rört oss djupt om vi reagerar på oväsentliga saker alltför starkt så att vi blir förargade, sårade eller känner oss övergivna eller avvisade.

Teologie doktor Ben Malinen talar om skamknappar som för en själv är mycket ömma punkter och som återkallar i minnet skam som man tidigare upplevt och avvisat. När man trycker på skamknappen upplever man ofta fysiska reaktioner såsom att man rodnar, sänker blicken, stelnar till, blir helt stum eller drar sig ur situationen.

Något har rört oss djupt om vi reagerar på oväsentliga saker alltför starkt.

Hur kan man bli av med skammen?

Man börjar frigöra sig från livshämmande skam när man identifierar och erkänner sin egen skam. Då är det möjligt att ta bort bördan av fullkomlighet från sig själv – och att vara bristfällig, behövande och sårbar.

Det är viktigt att förstå och identifiera

 • hur man har handlat då man försökt gömma undan skammen
 • vilka roller och skyddsmurar man har skapat åt sig
 • sina egna skamknappar – vilka situationer och saker väcker starka skamkänslor.

När man identifierar sina egna skamknappar kan man börja lära sig att på ett nytt sätt reagera på situationer som ger upphov till skam.

Godkänn och förlåt dig själv

Att skriva och att tala är goda hjälpmedel i hanteringen av skammen. Det enklaste för många är att först skriva om sina känslor till exempel i sin dagbok. Genom skrivandet kan man erkänna skamkänslorna först för sig själv. Därefter kan man erkänna dem för någon annan, till exempel närstående eller yrkeshjälpare.

Man börjar frigöra sig från livshämmande skam när man identifierar och erkänner sin egen skam.

Man frigör sig från skammen om man:

 • medger sin svaghet
 • älskar sig själv
 • godkänner sig själv som man är, med alla sina egenskaper och brister.

För sig själv och för andra är det viktigt att man lär sig att förlåta. Då kan man godkänna sig själv som en hel människa som är ofullkomlig och som ibland misslyckas, och som längtar efter kärlek, närhet och godkännande.


Läs mera

Malinen, Ben. 2010. Elämää kahlitseva häpeä. Kirjapaja.

Malinen, Ben. 2003. Häpeän monet kasvot.

Lidman, Satu. 2011. Häpeä! Nöyryyttämisen ja häpeämisen jäljillä. Atena kustannus Oy.