Hoppa till innehåll

Självkänsla

Självkänsla – vad är det och hur den kan utvecklas

Självkänslan är en personlig egenskap hos människan – en känsla eller uppfattning om sig själv. Självkänslan uppstår på basis av dåliga och goda erfarenheter, den är inte en nedärvd egenskap. På dessa sidor hittar du information om hur du kan utveckla din självkänsla.

Alla har vi en egen inre uppfattning om oss själva:

 • vad vi i tysthet tänker om oss själva
 • hur bra vi själv tycker att vi är.

Självkänslan utvecklas i mänskliga relationer

Självkänslan är en av våra mest känslosamma egenskaper. Den utvecklas i nära mänskliga relationer genom umgänge. När vi blir älskade blir vi omskötta och godkända ända sen vi är små, självkänslan utvecklas och ger riktlinjer för framtiden – ungdomen och vuxenåldern. Klander och kritik av egna föräldrar och avsaknaden av sunt godkännande kan senare leda till dålig självkänsla.

Självkänsla är en känsla eller uppfattning om sig själv.

Livets törnar och motgångar gör många ännu starkare som människor. Andra sitter lättare och ruvar på sina dåliga erfarenheter och kommer inte över dem. Lyckligtvis kan man i alla skeden av livet utveckla sin självkänsla i en bättre riktning. Tilliten till sig själv och till yttervärlden växer småningom.

Vad är god självkänsla?

God självkänsla är en god grund för människans utveckling och har en positiv inverkan på humöret och livstillfredsställelsen. Människor med god självkänsla känner sig själv och uppskattar sig själv sådana de är. De känner sig ha kontroll över sitt eget liv och är nöjda med sina sociala relationer.

Självkänsla innebär att man:

 • har mod att vara sig själv
 • vågar handla, tala, klä sig och tänka som man tycker är rätt
 • helhetsinriktat godkänner sig själv och är i grunden säker på att man godkänns av andra.

Till god självkänsla hör känslan av att kunna påverka sitt eget liv, att vara nöjd med livet, förmåga att förverkliga sig själv och att planera för framtiden. En del mäter sig själv med studieframgången medan måttet för andra är förmågan att lätt knyta vänskapsrelationer.

Människor med god självkänsla känner sig själv och uppskattar sig själv sådana de är.

Självkänslan är inte helt bestående utan den kan variera med livssituationen, erfarenheter, motgångar och misslyckanden. Sociala färdigheter och andra människors godkännande stärker självkänslan. En god självkänsla kan ändå inte uppnås genom att behaga andra utan genom att vara sig själv.

Självkänslan hör ihop med självförtroende och självständighet

Självkänslan byggs i hög grad upp enligt hur vi upplever oss själva. Självkänslan har samband med självförtroendet och att vi värdesätter våra egenskaper och förmågor. Vi anser vårt eget liv vara värdefullt och enastående.

Självkänslan stärks också av:

 • att man är självständig i besluten om sitt eget liv
 • att man är oberoende av andras åsikter
 • skicklighet, framgång och empati.

En god självkänsla har också samband med förmågan att värdesätta andra.

Egenskaper som hör ihop med god självkänsla

Du har en god självkänsla om:

 • din jagförebild är sanningsenlig – du identifierar och känner till dina starka och dina svaga sidor
 • du litar på dig själv och värdesätter dig som människa – till exempel låter du ingen skada dig och du vågar ta emot utmanande uppgifter
 • du anser ditt liv vara värdefullt och enastående
 • du är självständig i avgöranden om ditt eget liv och oberoende av andras åsikter
 • du har inget behov av att skada andra men lever ditt eget liv som du vill – inte enligt vad omgivningen råkar värdesätta
 • du tål besvikelser och misslyckanden.

En god självkänsla är inte:

 • samma som att uppträda självsäkert eller att vara framgångrik utåt
 • enbart självsäkerhet och att bara se sig själv i ett positivt ljus
 • socialt mod eftersom också de som är blyga eller drar sig undan kan ha en god självkänsla och på motsvarande sätt kan högljudda och till
 • ch med sociala personer lida av dålig självkänsla.
 • själviskhet, att förverkliga sig själv på andras bekostnad.

En god självkänsla har också samband med förmågan att värdesätta andra.


Läs mera

Nyytis livskunskapsmaterial (på finska)