Hoppa till innehåll

Skuld

Skulden och skammen har olika ursprung

Det är ofta svårt att skilja mellan skuld- och skamkänslor, trots att grunderna för dem och deras effekter är olika. Här på sidorna hittar du information om skuld och möjligheter att bli av med den.

Det är viktigt att skilja på skuld och skam eftersom man kan använda olika medel för att bli kvitt dem. Skamforskaren Ben Malinen definierar skuld och skam enligt följande.

 • Vid skuld fästs uppmärksamhet vid det man gjort eller att man låtit bli att göra något. En människa som har skuldkänslor har negativa tankar om sig själv men koncentrerar sig ändå mera på själva handlingen.
 • Vid skam fästs uppmärksamhet vid, i stället för handlingen, utvärdering av sig själv på en betydligt allmännare nivå, genom utvärdering av hela jaget. Skammen stämplar således människans hela jag som dåligt och misslyckat, även om det bara är frågan om en viss handling eller ett visst skeende.
 • Gjorde jag fel mot andra människor eller mot mig själv? Skuldkänslan uppkommer av att man gjort fel – skammen av att man upplever sig vara misstaget.

Vid skuld fästs uppmärksamhet vid det man gjort eller att man låtit bli att göra något.

Skilj åt sund och överdriven skuld

Skuld är en normal känsla när man vet att man gjort fel. Det är ändå viktigt att förstå när skulden är överdriven. Skuldkänslan vittnar om att man handlat fel mot en annan människa eller mot sig själv. Det är sunt att känna skuld när man upplever sig ha handlat på annat sätt än man borde – och inte burit sitt ansvar.

Känsla av skuld uppkommer när man handlat mot sådant som är viktigt och värdefullt för en själv, dvs:

 • brutit mot normer, regler eller sätt att bete sig som man tycker är viktiga
 • handlat mot egna moraliska principer eller etiska värden

En viss mängd sund skuldkänsla är en bra sak. Utan den kan det vara svårt att känna igen och korrigera sitt eget beteende. Skuldkänslor hindrar också redan på förhand att man handlar felaktigt. När man upplevt skuldkänslor försöker man undvika egoistiskt, likgiltigt och aggressivt beteende.

Det är sunt att känna skuld när man upplever sig ha handlat på annat sätt än man borde – och inte burit sitt ansvar.

I själva verket är det ändamålsenligt att ha skuldkänslor ifall de gör att man inte skadar andra eller handlar mot samhälleliga eller egna värden.

En del upplever ingen skuld alls medan andra har för mycket skuldkänslor.

Överdriven skuld:

 • är ständigt närvarande
 • är en ständig känsla av att man gjort eller låtit bli att göra något
 • åstadkommer en känsla av otillräcklighet.

Överdriven skuld, liksom skam, begränsar livet och tar mycket energi. Den utlöses inte av att man handlat fel utan av mindervärdeskänsla och känsla av otillräcklighet. Överdriven skuld kan också orsakas av att man insjuknar, hamnar i en olycka eller blir offer för våld.

När man upplever överdriven skuld kan det bero på att man:

 • bär skuld för andras handlande, känslor eller t.o.m. okändas öden
 • upplever sig på något sätt vara universellt skyldig till allt som andra mår dåligt av.

Grundläggande orsaker till överdriven skuld är kärlekslös barndom eller upplevelser av att bli övergiven. Eventuellt har man som barn alltför tidigt varit tvungen att bära ansvar för sitt eget och sina närståendes liv, till exempel på grund av föräldrarnas missbruksproblem.

Överdriven skuld utlöses inte av att man handlat fel utan av mindervärdeskänsla och känsla av otillräcklighet.

Man kan utsättas för överdriven skuld också i en sådan uppväxtmiljö där uttryck av känslor av ilska inte fått stöd och inte tillåtits, och av föräldrarnas skuldbeläggande och ringaktande uppfostringssätt.

Bli av med skulden med konkreta medel

När skulden beror på att man handlat mot sina egna och samhällets regler och normer kan man bli kvitt den med konkreta medel. Ofta hjälper det att man erkänner vad man gjort, vid behov tar sitt straff och ber om ursäkt.

En person som handlat fel och ber en annan om ursäkt vill reda ut det som skett och som sårat den andra människan.

Alltid är det ändå inte lätt att be om ursäkt:

 • Ibland hittar man inte rätta ord och alltid märker man inte ens att man sårat den andra.
 • Begäran om ursäkt kan ha samband med skam, skuldkänslor och rädsla.
 • Då måste man medge att man inte är ofelbar eller perfekt.

Det kan vara lättare att be om ursäkt om man lär sig att förlåta sig själv.

Det hjälper om man begär om ursäkt uppriktigt

För att den sårade skall kunna motta en begäran om ursäkt måste den vara uppriktig och ärlig. Då klarnar också de egna tankarna och värdena eftersom en begäran om ursäkt alltid har samband med igenkännande och godkännande av känslor.

Begäran om ursäkt betyder inte att man glömmer det förflutna. Det är alltid inte ens möjligt att be om ursäkt och bli förlåten. Då måste man invändigt förlåta sig själv.

Det kan vara lättare att be om ursäkt om man lär sig att förlåta sig själv.

Man blir inte kvitt överdriven skuldkänsla genom att be om ursäkt

För att bli av med överdriven skuldkänsla måst man bearbeta sina egna känslor av värdelöshet, oduglighet och skam. Då hjälper det att man identifierar och erkänner sina egna känslor, är empatisk och förlåtande mot sig själv.

Det är viktigt att lära sig att avstå från strävan efter överdrivet ansvar och fullkomlighet. Det är också bra att stanna upp och fundera på om man på riktigt är själv ansvarig för det skedda – beror faktiskt allt på en själv.

Om skuldkänslan är stark kan det vara svårt att bli av med den. Då kan man få hjälp av närstående, kamratstödsgrupper och yrkesutbildade.

Det är också bra att stanna upp och fundera på om man på riktigt är själv ansvarig för det skedda.


Läs mera

Laitinen, Jorma 2007. Syyllisyys. Kirjapaja.

Saaristo, Tuulikki 2000. Taikasanat eli miksi antaisin anteeksi. Dialogia.

Valtavaara, Anna-Liisa 2011. Ainako anteeksi. Kirjapaja.

Valtavaara, Anna-Liisa 2005. Kiltteydestä kipeät. Kirjapaja.