Hoppa till innehåll

Social rädsla 

Nervositet är en naturlig del av livet och nästintill alla är emellanåt nervösa. Framförallt i situationer där vi står inför en övverraskande utmaning. En stark nervositet i samspel med andra människor kan vara social rädsla (fobi). Det handlar om nervositet och ångest, som uppstår i sociala sammanhang och som har en stark negativ påverkan på individen och dennes lidande. 

För en del, hänger ångesten och rädslan ihop med en specifik situation, som t.ex. när man äter eller uppträder. För andra kan ångesten vara mer allmän och uppstå vid olika sociala situationer. 

Ungefär en femtedel av den vuxna befolkningen upplever social nervositet/rädsla någon gång i livet. Däremot är det endast fem procent av befolkningen som lider kraftigt av social ångest. Av högskolestuderande upplever ungefär var tredje, problem med nervositet i samband med framträdande. 

Alla upplever nervositet på sitt sätt 

Nervositet relaterat till sociala sammanhang, handlar ofta om rädsla att skämma ut sig, bli dömd eller avvisad. Dessa upplevelser är mycket jobbiga och kan ha en negativ påverkan på t.ex. studierna, relationerna och det psykiska välmåendet. 

Hur vi upplever nervositet är individuellt. Vi människor känner oss spända och nervösa i olika sociala situationer. En av oss kan t.ex. vara nervös i möten med främmande människor, en annan vid en redovisning och en tredje i grupparbete. 

Nervositeten känns likaså i kroppen, som i sinnet: vi rodnar, pulsen ökar, rösten blir skakig och det är svårt att hålla reda på tankarna. Vår attityd till dessa upplevelser har en märkbar påverkan i vardera nervositeten ökar eller minskar. 

Ifall vi tolkar våra upplevelser som hot och vi skäms, är det högst troligt att vår upplevda nervositet ökar i intensitet. Däremot kan medkänsla och ett varmt förhållningssätt minska nervositeten. 

Orsaker bakom social rädsla 

Orsakerna bakom social rädsla, påverkas lika så av individuella, som av miljömässiga faktorer. En uppskattning är att ungefär en tredjedel av nervositeten, har ett genetiskt ursprung och är beroende av vårt medfödda temperament. 

Utomstående miljöfaktorer, som en kontrollerande och hård uppväxt, inlärda beteendemönster eller traumatiska upplevelser som mobbning, kan påverka utvecklingen av social rädsla. 

Mer på webben 

Social ångest, https://www.yths.fi/sv/halsodatabanken/social-angest/, SHVS