HBTIQA+, Välbefinnande

Idag den 17 maj uppmärksammas den internationella IDAHOBIT-dagen, International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. Avsikten med temadagen är att synliggöra diskrimineringen av hbtiqa+ -personers samt de faktorer som fortfarande står i vägen för regnbågspersoners jämlikhet. Nyyti rf:s målsättning är campusar, där var och en kan känna sig  trygg, sedd och som en uppskattad del av högskolegemenskapen. 

Den 17.5.1990 strök Världshälsorganisationen WHO homosexualitet ur det internationella sjukdomsklassificeringsregistret. Datumet valdes sedan som temadag för att uppmärksamma diskrimineringen av regnbågspersoner. Syftet med IDAHOBIT-dagen är att öka synligheten för erfarenheterna av diskriminering och våld bland dem som hör till sexuella minoriteter eller könsminoriteter, samt att främja hbtiqa+ -personers jämlikhet. Temat för årets IDAHOBIT-dag är No One Left Behind – Equality, Freedom and Justice for All. 

EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA publicerade den här veckan resultat från en enkät som kartlägger situationen för personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter i Europa. Enligt resultaten är allt fler regnbågspersoner öppna med sin identitet. Samtidigt har hbtiq+ -personers erfarenheter av trakassier och våld ökat jämfört med enkäten som utfördes 2019. Även utmaningar som gäller den psykiska hälsan berör särskilt regnbågspersoner: fler än en tredjedel av dem som svarat på enkäten har haft självmordstankar. Byrån för grundläggande rättigheter uppmanar staterna till åtgärder bland annat för att minska på diskriminering och antalet hatbrott samt för att främja goda och tillgängliga mentalvårdstjänster. 

Minoritetsstress, diskriminerande strukturer samt rädsla för all slags trakasserier och våld påverkar regnbågspersoners psykiska hälsa – även i högskolorna. Enligt Qaareva rf:s jämlikhetsenkät bland queera studenter ihom Helsingfors universitet märks hetero- och cisnormativa strukturer i högskolornas vardag till exempel i undervisningens innehåll, gemensamma utrymmen, system och tjänster. 

Hos Nyyti rf har vi velat ta tag i de här utmaningarna genom att starta ett projekt för främjandet av regnbågsstuderandets psyksika hälsa. Avsikten med projektet är att erbjuda kamratstödsverksamhet för dem som har erfarenheter av minoritetsstress, öka medvetandet och förändra praxis genom utbildning av högskolepersonal samt genom påverkansarbete. Vår målsättning är att främja redskap för högskolarna att förverkliga undervisning, studerandevård och studentorganisationsverksamhe som är tillgängligare även när det gäller mångfalden av kön och sexualiteter. 

För oss som arbetar med projektet är det viktigt att regnbågsstuderande får sin röst hörd och har möjligheten att påverka även hur vi förverkligar det här projektet. Därför vill vi uppmuntra dig som är queer studerande att ta kontakt gällande alla slags idéer, tankar, önskemål och förslag. Låt oss tillsammans göra högskolorna tillgängligare för regnbågsstuderande! 

Hälsningar, 
Anders ja Sanni, Främjandet av regnbågsstuderandes psykiska hälsa -projektet 
anders.hulden@nyyti.fi, sanni.laurila@nyyti.fi

Källor 

EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA. EU LGBTIQ survey III LGBTIQ Equality at a Crossroads: Progress and Challenges. Country Data – Finland. Viitattu 15.5.2024. 

The History of IDAHOBIT – May 17 (19.3.2023). https://www.idahobit.org.au/news/the-history-of-IDAHOBIT-may-17 

Qaareva rf:s jämlikhetsutredning, ej publicerad ännu.