Studerandes personliga berättelser är ett av de mest populära innehållen på vår webbplats. Du kan dela din berättelse med oss, när som helst, om vilket ämne som helst, men just nu efterlyser vi särskilt berättelser för vår kommunikation i sociala medier för oktober och november. Skulle du ha en berättelse på lut om medkänsla, ork eller om att bygga ditt jag och din identitet i korsdraget av olika intryck och normer?

I oktober står medkänsla och ork i centrum

I oktober behandlar vi frågor relaterade till medkänsla och ork. Har din uthållighet testats under dina studier? Hur har det tagit sig uttryck och hur har du själv märkt läget? Hur har du reagerat på situationen? Har du behövt och fått hjälp av någon utomstående? Har du lärt dig att bättre förstå dig själv och dina behov? Har du börjat respektera dina gränser bättre och vara mer medkännande mot dig själv?

I november ligger fokus på jaget och identiteten

I november fokuserar vi på jaget och identiteten. Har du upplevt att du är annorlunda än andra? Skiljer du dig från andra i studentgemenskapen till exempel utifrån din klassbakgrund, utseende, modersmål, religion, sexuell läggning, könsidentitet, hälsotillstånd, kropp eller livsstil? Har du eller håller du på att återhämta dig från en ätstörning? Eller kanske har du annars sökt dig själv aktivt? Vill du dela med dig av din berättelse om att hitta och bygga ditt eget jag och din identitet i början av 2020-talet? Vilka händelser eller intryck har varit avgörande för dig? Hur har du och din omgivning reagerat på dig själv? Är det något du skulle vilja att folk i allmänhet förstår och tänker på? Vad skulle du vilja säga till någon som tar sina första steg på samma väg som du?

Så här delar du din berättelse

Vill du dela din berättelse för att strukturera din egen upplevelse och hjälpa andra? Du kan skriva under pseudonym eller ditt eget namn. Andra ämnen än höstens kommunikationsteman ovan är också välkomna. Låt dig inspireras av andras berättelser och skriv din egen!